Resolution 2021

Resolution 2021

The mission of the church of Jesus Christ consists in proclaiming the unchanging truth of God in a changing world. Recently, attempts to redefine the family and a person’s sex have challenged the natural significance of the roles of men and women. Today’s challenges present the church with the task of answering these questions. We, as the church of Jesus Christ, recognize the Bible as the word of God that is a higher authority in determining the role of men and women in the family and society than temporary statements of certain groups of people.

Based on the Bible, we believe that God created man in His own image. According to God’s plan, every person is endowed with a male sex or a female sex. Life is a gift of God; therefore, to be a man or a woman is a gift of God from birth, not a choice of man in the process of life.

God established the family when he created people as a union of man and woman. The family is the basis of any society or state, so a departure from the traditional formulation of the family as the union of the husband and wife leads to the destructive processes of society and the country. Because of the birth of children in the family, humanity is spreading and continuing. Parenting is possible in a family where the husband (father) and the wife (mother) naturally give birth to and raise children. This form of family has been recognized as the norm for millennia in different cultures.

This is a resolution adopted at the 75th conference of the Ukrainian Evangelical Baptist Convention in the United States, and is supported by the Western Ukrainian Evangelical Baptist Convention, the Pacific Coast Slavic Baptist Association and the Russian-Ukrainian Evangelical Baptist Union.

Yours in Christ

George Harlov, Ivan Mileyev, Paul Demyanik, Roman Kapran

 

Резолюція 2021

Місія церкви Ісуса Христа полягає у проголошенні незмінної Божої істини у  мінливому світі. Останнім часом наполегливо поширюються визначення сім’ї та статі людини, де нівелюється природнє значення ролі чоловіка та жінки. Виклики сьогодення ставлять перед церквою завдання дати відповідь на ці питання. Ми, як церква Ісуса Христа, визнаємо Біблію словом Божим, яка є вищим авторитетом у визначенні ролі чоловіка та жінки в сім’ї та суспільстві, ніж тимчасові заяви певних груп людей.

Основуючись на Біблії ми віримо, що Бог створив людину за Своєю подобою. Кожна людина згідно із Божим задумом наділена чоловічою статтю чи жіночою статтю. Життя – це дар Божий, тому бути чоловіком чи жінкою є даруванням Бога від народження, а не вибором людини в процесі життя.

Сім’ю започаткував Бог при творінні людей як союз чоловіка та жінки. Сім’я є основою будь-якого суспільство та держави, тому відхилення від традиційного формулювання сім’ї як союзу чоловіка та жінки призводить до руйнівних процесів суспільства і країни. Через народження дітей в сім’ї поширюється і продовжується людство. Батьківство можливе в сім’ї, де чоловік (батько) і жінка (мама) природнім чином народжують і виховують дітей. Така форма сім’ї признається нормою протягом тисячоліть в різних культурах.

Ця резолюція принята на 75-у з’їзді Об’єднання Українських Євангельських Баптистських Церков у США, і підтримана Західним Об’єднанням Українськийх Баптистських Церков, Тихоокеанським Об’єднанням Церков ЄХБ і Російсько-Українським Союз ЄХБ у США.

Ваші у Христі

Георгій Харлов, Іван Мілєєв, Павло Дем’яник, Роман Капран

 

Резолюция 2021

Миссия церкви Иисуса Христа состоит в провозглашении неизменной Божьей истины в меняющемся мире. В последнее время настойчиво распространяются определения семьи и пола человека, где нивелируется естественное значение роли мужчины и женщины. Сегодняшние вызовы ставят перед церковью задачу дать ответ на эти вопросы. Мы, как церковь Иисуса Христа, признаем Библию словом Божьим, которая является высшим авторитетом, определяющим роль мужчины и женщины в семье и обществе, чем временные заявления определенных групп людей.

На основе Библии мы верим, что Бог создал человека по Своему подобию. Каждый человек по замыслу Божьему наделен мужским полом или женским полом. Жизнь – это дар Божий, поэтому быть мужчиной или женщиной является дарованием Бога от рождения, а не выбором человека в процессе жизни.

Семью основал Бог при творении людей как союз мужчины и женщины. Семья является основой любого общество и государства, поэтому отклонения от традиционной формулировки семьи как союза мужчины и женщины приводит к разрушительным процессам общества и страны. Через рождения детей в семье распространяется и продолжается человечество. Родительство возможно в семье, где муж (отец) и женщина (мама) естественным образом рожают и воспитывают детей. Такая форма семьи признается нормой в течение тысячелетий в разных культурах.

Эта резолюция принята на 75-м съезде Объединения Украинской Евангельских Баптистских Церквей в США, и поддержана Западным Объединением Украинских Баптистских Церквей, Тихоокеанским Объединением Церквей ЕХБ и Русско-Украинским Союзом ЕХБ в США.

Ваши во Христе

Георгий Харлов, Иван Милеев, Павло Демяник, Роман Капран

Image Gallery

More Events